תנאי שימוש

כללי

 1. kisim.com הינו אתר אינטרנט המוכר תיקים ואביזרי אופנה (להלן: "המוצרים"). המוצרים מוצעים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם, באמצעות מכירה מאובטחת באתר.
 2. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת תיקים והוא בבעלות חברת יעל כיסים בע"מ ח.פ. 513908475 ומנוהל על ידה (להלן: "החברה").
 3. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשמע ולהיפך.
 4. תקנון זה הנו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.
  הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על-ידי לקוח באתר (להלן: "הלקוח"), ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר, הלקוח מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 5. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 6. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 7. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 8. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

         הבהרה: החברה אינה מתחייבת על צבע הבטנה של תיקים וארנקים. התמונה הינה להמחשה בלבד.

     כללי השימוש באתר

 1. כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן, רשאי להשתתף בהליך המכירה:
  • כל אדם בגיר מעל גיל 18 המחזיק כדין בכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל.
  • השלמת העסקה באתר הינה רק באם התקיימו התנאים הבאים:
 • המוצרים המוזמנים נמצאים ורשומים כקיימים במלאי במועד ביצוע ההזמנה;
 • מולאו פרטי ההזמנה באופן מלא ונכון לצורך חיוב ומשלוח עבור הלקוח המתקשר עם החברה;
 • ניתן אישור למימוש העסקה ע"י חברת האשראי;
 1. למרות האמור בסעיף 9 לעיל, החברה רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר כיסים וזאת מכל סיבה שהיא וגם אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות חנות כיסים ו/או האתר.
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל את זכאותם לבצע עסקאות באתר כיסים בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • אם פעלתם בניגוד להוראות תקנון זה;
  • אם בעת ההרשמה באתר מסרתם פרטים שגויים;
  • אם ביצעתם מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר האינטרנט או ביישות משפטית אחרת הקשורה אליה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה וספקיה של החברה;
  • אם השתמשתם בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
  • אם הפרתם את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע החברה;
  • אם כרטיס האשראי שברשותכם נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
  • אם אתם חייבים כספים לחברה או לאיזה מהחברות הקשורות עמה ולא פרעתם את חובכם, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו;
  • כל סיבה אחרת הנעשית בתום לב;
 2. נפלה טעות חריגה בתיאור מוצר כלשהו או במחיר או בפרט מהותי אחר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או האתר ו/או הספקים.
 3. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.
 4. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום.
 5. זמן אספקת המוצרים:
  דואר רשום למשלוח הסחורה: עד 30 ימי עסקים, תלוי בדואר ישראל.
  אין האתר או חברת כיסים אחראי לעיכוב במסירת המוצר בשל סיבות שאינן בשליטתו: כח עליון, שביתות, עיצומים ותקלות טכניות של דואר ישראל, וכן באם הלקוח אינו אוסף את המצרים בתוך 7 ימים מעת קבלת הזימון לסור אל סניף הדואר.
 6. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תאום מראש, טרם הבאת המוצר. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך 4 ימים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך שניים שלושה ימים עסקים.
 7. החזרות והחלפות של תיקי כיסים יוכלו להתבצע בחנויות ברחוב מנחם בגין 14, ובבזל 37 בת"א . באם בחרה לקוחת כיסים להחליף את המוצר בחנויות החברה, עליה לעמוד בסעיפי התקנון ולהציג חשבונית קנייה. החזרה והחלפת מוצרים תתבצע בתוך 14 יום מקבלת התיק, ורק כאשר המוצר ארוז באריזתו המקורית. מוצר שנעשה בו שימוש, או שאריזתו פגומה/חסרה, לא יוחלף ולא יינתן זיכוי כספי. ביטול עסקה בכרטיס אשראי יעשה לאחר החזרת התיק עד 5 ימי עסקים. פריטים מעל 40% החזרה/החלפה עד 5 ימי עסקים. פריטים מעל 47% אין החזרות והחלפות! החברה אינה מתחייבת להחליף פריטים שנמכרו בסוף עונה או במבצע חיסול.
 8. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 9. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או התיקים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 10. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 11. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.
 12. איחור במועד אספקה, בשל כל סיבה שהיא, לא יקנה לכם כל זכות לקבל פיצויים ו/או כספים כלשהם למעט זכותכם לבטל את העסקה, בהתאם לאמור בהסכם זה.

אבטחת מידע ופרטיות באתר

 1. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. אנו שומרים על המידע מעודכן ומוודאים שימוש נכון בנתונים. יישמנו הליכים פיזיים, טכנולוגיים ואלקטרוניים כדי לאבטח את המידע שאנו אוספים באתר. אנו מודעים לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות באינטרנט, לכן אנו נוקטים באמצעי זהירות מתקדמים עבור רכישה בטוחה.

הליך רכישת מוצר באמצעות האתר

 1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 2. בסיום העסקה ואישורה על-ידי חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה ובה אישור על ביצוע העסקה בצירוף מספר עסקה למעקב. אישור זה יישלח לכתובת המייל אשר הזין המזמין בעת תהליך ההזמנה.
  אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
 3. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש למסור אמצעי תשלום אחר.
 4. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוחה.
 5. אם תבחרי לשלם באמצעות חשבון פייפאל תתבקשי להזין את פרטי חשבונך הקיים באתר פייפאל או תוכלי לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. לתשומת ליבך, אם החלטת לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.
 6. על פי חוקי האתר, קבלת מתנה במסגרת המבצע מוגבלת לפריט אחד ללקוחה.

הבהרה: הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית ועל אחריות הלקוח למלא פרטיו המדויקים בעת ביצוע ההזמנה בכל סוגי הרכישות.

מחירים

 1. כל המחירים המפורטים באתר נקובים בשקלים חדשים הם כוללים מע"מ, ככל שחל על פי דין בגין מוצר זה, ובהתאם לשיעור המע"מ שחל על-פי דין באותה עת במדינת ישראל ואינם כוללים דמי משלוח.

ביטול הצעה או ביטול עסקה

 1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "החוק")
 2. ביטול עסקה יתאפשר עד 14 ימים מקבלת המוצר באריזתו המקורית כאשר תווית המוצר מחוברת לאזיקון.
  מוסכם כי החזרת ו/או החלפת מוצרים (בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר, כאמור) תתאפשר רק במצב שלא נעשה שימוש במוצר והוא נשמר במצב בו היה בעת קבלתו.
 3. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
 4. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי
 5. על כל זיכוי יחולו דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר/השירות, או 100 ₪, לפי הסכום הנמוך מביניהם.
 6. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
  1. אופן החזרת המוצריםאם הלקוחה מעוניינת לשלוח את המוצר: הלקוחה תשלח את המוצר חזרה בדואר רשום למנחם בגין 14, ת"א, עם קבלת התיק, יוחזר ללקוחה דמי המשלוח. לחילופין, תוכל הלקוחה לבקש מהנהלת האתר ו/או הספק (כנ"ל) שישלחו שליח לביתה לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבונה.
 7. החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות, אך נעמוד לרשותכם על מנת לפתור כל בעיה.
 8. מוסכם כי החזרת ו/או החלפת מוצרים (בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר, כאמור) תתאפשר רק במצב שלא נעשה שימוש במוצר והוא נשמר במצב בו היה בעת קבלתו.
 9. כל ביטול עסקה יבטל באופן אוטומטי כל הטבה ו/או זכות ו/או מתנה שקיבל הלקוח במסגרת העסקה ו/או בעטיה, הלקוח ישיב הטבה זו מייד עם ביטול העסקה ו/או החזר המוצר.
 10. בכל מקרה, במקרה של ביטול עסקה כאמור, לא תעמוד לכם שום זכות לתבוע נזקים בגין הביטול וזכותכם מתמצה בהשבה של הכספים ששילמתם עד אותו עת וביטול חיובים עתידיים.
 11. החזרות והחלפות של תיקי כיסים יוכלו להתבצע בחנויות ברחוב מנחם בגין 14 או בבזל 37 בת"א. ראה כמפורט בסעיף 17 לתקנון זה.
 12. על פי הוראות החוק להגנת הצרכן, אין בהוראות שתמציתם פורטה לעיל, כדי לגרוע מזכותו של בעל האתר לתבוע מכם נזקים בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה במצבו ו/או לאריזתו שנגרמה לאחר שהמוצר נמסר לכם, וזאת גם לגבי ביטול עסקה בשל פגם ו/או קלקול ו/או אי התאמה במוצר לאורה ביטלתם את ההסכם.

אחריות החברה

 1. כיסים מתחייבת לפעול בהגינות ולעמוד במתן רמת שירות גבוהה.
 2. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או התיקים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 3. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן
 4. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
 5. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 6. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך התיק/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 7. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
 8. כיסיםkisim משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת טרנזילה, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.
 9. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
 10. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו
 11. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוחה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 03-5375390, והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר הינם של חברת כיסים בלבד, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם. החברה הינה הבעלים ו/או בעלת זכויות השימוש ו/או ההפצה של שמות ושל הסימנים המסחריים של האתר ובתוכנה, בתכנים שיווקיים של האתר ובתוכנה, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובתוכנה, בהענקת שירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בהם.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב תיקים, תמונות התיקים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני לוגו ומבצעים ייחודיים, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
 4. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 5. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

סמכות שיפוט

 1. הדין החל על שימוש באתר זה ועל התנאים בתקנון זה הוא הדין הישראלי בלבד.

במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בתל-אביב בלבד